Algemene garantievoorwaarden

1. Algemene voorwaarden

Gesterkt door het vertrouwen in de kwaliteit van zijn producten Force Glass, Force Case en Force Power (hierna altijd het “product” en/of de “producten” genoemd), het ontwerp en de prestaties ervan, biedt Bigben Connected voor dit gamma producten een levenslange garantie volgens de hierna uiteengezette voorwaarden. Bigben Connected garandeert dat de producten op de aankoopdatum voldoen aan de Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen die erop van toepassing zijn, en dat ze vrij zijn van materiaal- en productiefouten.

In overeenstemming met de hierna vermelde voorwaarden kan deze garantie worden ingeroepen door de consumenten in de landen waar dit product werd verkocht door Bigben Connected of door een van de erkende doorverkopers/kleinhandelaars

De levenslange garantie van Bigben Connected doet geen afbreuk aan de toepassing van de garantie inzake de conformiteit van consumptiegoederen van twee jaar, voorzien in artikels 1649bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek, noch aan de wettelijke garantie voor verborgen fouten, zoals voorzien door de artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijke Wetboek, in de mate dat de bepalingen ervan dwingend zijn of van openbare orde .

De levenslange garantie van Bigben Connected dekt alle materiaal- en productiefouten van de producten bij gebruik in normale omstandigheden en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen, voor de eerste klant-gebruiker na registratie op onze website binnen de 30 dagen na de aankoop.

Om te kunnen genieten van de levenslange garantie Force Glass / Force Case / Force Power en om volgens de hierna vermelde voorwaarden de vervanging te verkrijgen van het product onder garantie voor materiaal- of productiefouten, moet u uw aankoopbewijs voorleggen en de procedure volgen, zoals opgegeven bij uw inschrijving op de website http://www.force-mobility.fr.

2. Domein van toepassing

De levenslange garantie van de producten is beperkt volgens onderstaande voorwaarden en alleen van toepassing op de eerste koper van de authentieke producten (hierna de “klant(en)” genoemd)”.

De levenslange garantie is persoonlijk en niet-overdraagbaar en slechts van toepassing op producten die nieuw werden aangekocht bij Bigben Connected of bij een doorverkoper/kleinhandelaar (**), erkend door het merk.

De levenslange garantie van Bigben Connected biedt geen dekking voor schade, veroorzaakt door normale slijtage, ongevallen, breken, vallen, foutief gebruik, onachtzaamheid, vuur, contact met een vloeistof of elke andere externe oorzaak, schade voortvloeiende uit gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing, een herstelling of onderhoud, uitgevoerd door iemand die niet erkend is door onze diensten, producten die zijn nagemaakt of gestolen producten die geen identificatienummer dragen of producten waarvan dit nummer werd veranderd. Voorbeelden van normale slijtage omvatten: natuurlijke verandering van kleuren en materiaal door de veroudering van het product.

Onderhavige garantie biedt onder andere geen dekking voor de volgende situaties:
• Defect of beschadiging te wijten aan een verkeerde montage van het product,
• Gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het product werd ontworpen,
• Wijzigingen aangebracht aan het product,
• Gebrek aan regelmatig onderhoud van het product,
• Defecten of beschadigingen, veroorzaakt door een ongeval of toeval

3. Registratie van het product

U moet uw product registreren om de garantie en alle andere voordelen van het product te activeren en te ontvangen. Schrijf u online in op het adres http://warranty.force-glass.com en u ontvangt een e-mail met de bevestiging van uw inschrijving.

Opgelet: De levenslange garantie is beperkt tot de vervanging van het product één maal per jaar onder voorbehoud dat u zich vooraf hebt geregistreerd binnen de 30 dagen na uw aankoop.

4. Verplichting van Bigben Connected

De levenslange garantie is geldig zolang de eerste koper de eigenaar is van de producten (hierna de “klant(en)”). In het geval het product niet langer wordt gemaakt, wordt de garantie Force Glass / Force Case / Force Power beperkt tot vijf (5) jaar, te tellen vanaf de datum dat de productie van het product wordt gestopt. – De enige verplichting die Bigben Connected heeft in het kader van deze uitdrukkelijke garantie is naar eigen keuze en op eigen kosten, het vervangen van de defecte producten die werden teruggestuurd door de klant. Als deze optie tot vervanging redelijkerwijs niet beschikbaar of mogelijk is, zal Bigben Connected de klant geheel of gedeeltelijk terugbetalen voor de defecte producten, daarbij rekening houdende met het aantal verkoopjaren van deze producten. Defecte producten die werden teruggestuurd en die vallen onder de garantie Force Glass / Force Case / Force Power worden het eigendom van Bigben Connected.

5. Beroep op de garantie

De klant moet verbinding maken met zijn account die werd aangemaakt tijdens de registratie en contact opnemen met de supportservice Force Glass / Force Case / Force Power tijdens de van kracht zijnde garantieperiode om toegang te krijgen tot de prestaties die worden geleverd in het kader van deze garantie.

Voor meer informatie kunt u de documentatie van de authentieke producten of de website http://force-mobility.fr raadplegen.

Er zal u ook een gedateerd aankoopbewijs worden gevraagd, afgegeven door Bigben Connected of door de erkende doorverkoper/kleinhandelaar (**). U ontvangt ook een toestemmingsnummer voor terugzending van het materiaal (RMA). Dit nummer moet worden vermeld op de buitenkant van de verpakking van het product dat naar het Servicecentrum Force Glass / Force Case / Force Power wordt gestuurd. De producten moeten goed verpakt worden voor veilige verzending en de verzendingskosten moeten worden betaald. De klant is aansprakelijk voor verlies of schade, geleden tijdens de verzending, tot het teruggestuurde product is ontvangen door Bigben Connected. Bigben Connected neemt daarna de risico’s op zich voor verlies of schade tot het product geleverd is aan de klant.

6. Exclusief karakter en uitsluiting van garantie

In de mate als toegestaan door de wet zijn bovenstaande garanties en hulpmiddelen exclusief en vervangen ze alle andere expliciete of impliciete, feitelijke of overeengekomen garanties of algemene voorwaarden, met inbegrip meer bepaald van de garanties, de commerciële voorwaarden, aangaande de geschiktheid voor een bepaald gebruik, bevredigende kwaliteit, overeenstemming met de beschrijving, geen inbreuk op het gebruikscomfort; al deze aansprakelijkheden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Bigben Connected aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop, de installatie of het gebruik van deze producten, en geeft geen enkele andere persoon toestemming om deze aansprakelijkheid te aanvaarden in zijn naam en/of voor zijn eigen rekening. Bigben Connected kan niet aansprakelijk gesteld worden in het kader van deze garantie als testen en onderzoeken aantonen dat het defect of de slechte werking, zoals gemeld voor de producten, niet bestaat of werd veroorzaakt door onjuist gebruik, onachtzaamheid, verkeerde installatie of tests, of enige andere oorzaak die niet valt binnen het bedoelde gebruiksdomein, of door een ongeval.

Bigben Connected kan niet aansprakelijk gesteld worden in het kader van deze garantie als de producten geen authentieke producten zijn. Bigben Connected aanvaardt geen producten die geen authentieke producten Force Glass / Force Case / Force Power zijn, herstelt deze niet en betaalt deze niet terug.

Beperking van aansprakelijkheid: Bigben Connected sluit bij de toepassing van de levenslange garantie op zichzelf, elke aansprakelijkheid uit van zijn doorverkopers en zijn leveranciers, voor directe en/of indirecte schade, behalve voor een ernstige of opzettelijke fout in hoofde van zichzelf of die het gevolg is van de niet-uitvoering van een belangrijke verplichting van het contract. Het gebruik, de prestaties inzake de werking van de producten Force Glass / Force Case / Force Power, zelfs als Bigben Connected of zijn erkende doorverkoper/kleinhandelaar (**) op de hoogte werden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en beperkt zijn aansprakelijkheid tot het vervangen of terugbetalen van de aankoopprijs volledig naar eigen keuze van Bigben Connected. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade wordt niet beïnvloed als een beroep, zoals voorzien in het kader van onderhavige garantie, niet voldoet aan de essentiële functie.

7. Rechten van de consument

Elke consument heeft wettelijke rechten volgens de toepasselijke wetgeving op de consumptie, die van land tot land kunnen verschillen. De consumentenrechten volgens de toepasselijke nationale wetgeving worden niet beïnvloed door deze garantie.

Deze garantie wordt gegeven door Bigben Connected (RCS 403 361 439) CRT 2 - 396-466 Rue de la Voyette - 59273 FRETIN – Frankrijk


(**) De producten Force Glass / Force Case / Force Power, aangekocht bij winkeliers of verkopers die de etiketten en/of identificatienummers veranderen of verwisselen, worden beschouwd als niet-erkend. De producten Force Glass / Force Case / Force Power, aangekocht bij niet-erkende verkopers worden ook beschouwd als niet-erkend. Geen enkele garantie wordt gegeven voor deze producten als hun echtheid niet aangetoond kan worden.