Ogólne warunki gwarancji

1. Warunki ogólne

Dzięki zaufaniu do jakości swoich produktów Force Glass, Force Case i Force Power (zwanych dalej „Produktem” i/lub „Produktami”) w odniesieniu do rozwiązań projektowych i parametrów wydajnościowych, firma Bigben Connected udziela na te Produkty gwarancji na czas nieograniczony, na warunkach określonych w niniejszej dokumentacji. Firma Bigben Connected gwarantuje, że Produkty w dniu zakupu spełniają obowiązujące europejskie normy bezpieczeństwa i jakości oraz są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych.

Zgodnie z warunkami określonymi poniżej, niniejsza gwarancja może zostać wykorzystana przez konsumentów w krajach, w których produkt został sprzedany przez firmę Bigben Connected lub jednego z jej autoryzowanych dystrybutorów/sprzedawców detalicznych

Gwarancja udzielana na czas nieograniczony przez firmę Bigben Connected nie wyklucza możliwości wykorzystania praw dotyczących dwuletniej gwarancji i rękojmi, obowiązujących w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych zgodnie z postanowieniami artykułów 1649bis do 1649 octies francuskiego Kodeksu Cywilnego, jak i prawnej gwarancji na wady ukryte na podstawie artykułów 1641 do 1649 Kodeksu Cywilnego, kiedy tylko przepisy te mają znaczenie nadrzędne i obowiązujące.

Gwarancja udzielana przez firmę Bigben Connected na czas nieograniczony obejmuje wszystkie wady materiałowe i fabryczne produktów pod warunkiem normalnego użytkowania w sposób zgodny z instrukcją w odniesieniu do pierwszego użytkownika, po rejestracji na naszej witrynie internetowej w terminie 30 dni od zakupu.

Aby skorzystać z udzielanej na czas nieograniczony gwarancji dotyczącej produktów Force Glass / Force Case / Force Power i uzyskać - z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej - wymianę produktu objętego gwarancją dotyczącą wad materiałowych i wykonawstwa, należy przesłać dowód zakupu i postępować zgodnie z procedurą wskazaną podczas rejestracji na stronie internetowej http://www.force-mobility.fr.

2. Określenie zakresu zastosowania

Gwarancja na produkt udzielana na czas nieograniczony jest ograniczona do warunków określonych w niniejszym dokumencie i ma zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy oryginalnych Produktów (dalej „Klient(ci)”.

Gwarancja udzielana na czas nieograniczony jest niezbywalna i dotyczy tylko nowych Produktów, zakupionych od firmy Bigben Connected lub od sprzedawcy/detalisty (**) autoryzowanego przez tę markę. br
Gwarancja udzielana przez firmę Bigben Connected na czas nieograniczony nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez normalne zużycie, wypadki, pęknięcia, upadek, nadużycia, zaniedbania, pożar, kontakt z cieczą lub inne przyczyny zewnętrzne, a także uszkodzenia wynikające z wykorzystywania w sposób niezgodny z zaleceniami instrukcji użytkowania, przeprowadzenia prac naprawczych lub konserwacyjnych przez osoby nieupoważnione przez naszą firmę, a także produktów podrobionych lub skradzionych nienoszących numeru identyfikacyjnego, bądź produktów, których numer został zmieniony. Przykłady normalnego zużycia obejmują: naturalne modyfikacje kolorów i materiałów ze względu na wiek Produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje w szczególności następujących elementów:
• Wada lub pogorszenie jakości z powodu niewłaściwego montażu Produktu
• Używanie niezgodne z celem, dla którego produkt został zaprojektowany,
• Modyfikacje Produktów,
• Brak przeprowadzania konserwacji Produktu w regularnych odstępach czasu,
• Wady lub uszkodzenia spowodowane przez wypadek lub przypadkowe przyczyny zewnętrzne

3. Rejestracja produktu

Użytkownik musi zarejestrować swój Produkt, aby aktywować gwarancję i korzystać z niej oraz z innych świadczeń związanych z Produktem. Należy zarejestrować się w Internecie pod adresem http://warranty.force-glass.com – użytkownik otrzyma wówczas wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie jego rejestracji.

Uwaga: Gwarancja na czas nieograniczony obejmuje wyłącznie jedną wymianę produktu rocznie, pod warunkiem dokonania rejestracji w ciągu 30 dni od zakupu.

4. Zobowiązanie firmy Bigben Connected

Gwarancja udzielana na czas nieograniczony obowiązuje przez okres, podczas którego właścicielem Produktów jest ich pierwotny nabywca (zwany dalej „Klientem(ami)”). W przypadku przerwania wytwarzania Produktu, gwarancja Force Glass / Force Case / Force Power jest ograniczona do pięciu (5) lat od daty zaprzestania produkcji. – Wyłącznym obowiązkiem firmy Bigben Connected w ramach tej gwarancji jest przeprowadzenie wymiany wadliwych Produktów zwróconych przez Klienta, w zależności od własnego uznania firmy i na jej koszt. Jeśli ta opcja wymiany nie jest dostępna lub możliwa do przeprowadzenia, firma Bigben Connected przeprowadzi częściowy lub całkowity zwrot kosztów związanych z Produktami wadliwymi, biorąc pod uwagę liczbę lat prowadzenia sprzedaży tych Produktów. Wadliwe przedmioty zwrócone w ramach gwarancji Force Glass / Force Case / Force Power stają się własnością firmy Bigben Connected.

5. Korzystanie z gwarancji

Klient musi zalogować się na swoje konto utworzone podczas rejestracji i skontaktować się z działem wsparcia Force Glass / Force Case / Force Power w okresie obowiązywania gwarancji, aby móc skorzystać z usług świadczonych w ramach niniejszej gwarancji.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu oryginalnego lub na stronie http://force-mobility.com.

Musi zostać przedstawiony datowany dowód zakupu, wydany przez firmę Bigben Connected lub jej dystrybutora/sprzedawcę detalicznego (**). Wydany zostanie numer zezwolenia na przeprowadzenie zwrotu urządzenia. Numer ten musi zostać umieszczony na zewnątrz opakowania produktu wysyłanego do centrum serwisowego Force Glass / Force Case / Force Power. Produkty muszą zostać odpowiednio zapakowane w celu zapewnienia bezpiecznej wysyłki, opłaconej z góry. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą mieć miejsce podczas wysyłki aż do chwili otrzymania zwracanego Produktu przez firmę Bigben Connected. Firma Bigben Connected przejmuje następnie ryzyko dotyczące strat lub szkód aż do chwili dostarczenia artykułu do Klienta.

6. Charakter wyłączny i wykluczenia gwarancji

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, powyższe gwarancje i środki zaradcze są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje lub warunki, wyraźne lub dorozumiane, de facto lub w inny sposób, w tym, ale nie wyłącznie, gwarancje, warunki handlowe, gwarancje dotyczące przydatności do określonego celu, zadowalającej jakości, zgodności z opisem, zgodności z obowiązującymi przepisami i wygody użytkowania - wszystkie te zakresy odpowiedzialności zostały wyraźnie wykluczone.

Firma Bigben Connected nie podejmuje, ani nie upoważnia żadnej innej osoby do podejmowania w jej imieniu i/lub w imieniu własnym jakiejkolwiek innej odpowiedzialności związanej ze sprzedażą, instalacją lub użytkowaniem tych Produktów. Bigben Connected nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli testy i badania wykażą, że zgłoszona wada lub nieprawidłowe działanie Produktów nie istnieje lub było spowodowane niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, nieprawidłową instalacją bądź testowaniem lub dowolną inną przyczyną nie mieszczącą się w zalecanym zakresie zastosowania lub w wyniku wypadku.

Firma Bigben Connected nie ponosi żadnej odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji, jeśli zwrócone Produkty nie są Produktami oryginalnymi. Firma Bigben Connected nie akceptuje, nie naprawia, nie zwraca kosztów ani nie wymienia Produktów, które nie są oryginalnymi Produktami Force Glass / Force Case / Force Power.

Ograniczenie odpowiedzialności: Firma Bigben Connected oraz jej sprzedawcy lub dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie i/lub pośrednie, za wyjątkiem poważnej winy, działań umyślnych bądź wynikających z braku wykonania podstawowych zobowiązań określonych w ramach umowy. Użytkowanie, wydajność i działanie Produktów Force Glass / Force Case / Force Power, nawet jeśli firma Bigben Connected lub jej autoryzowany dystrybutor/sprzedawca (**) został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a jej odpowiedzialność jest ograniczona do wymiany lub zwrotu ceny produktu, w zależności tylko i wyłącznie od decyzji firmy Bigben Connected. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności za szkody obowiązuje także, jeśli środek naprawczy z tytułu niniejszej gwarancji nie spełnia swojej zasadniczej funkcji.

7. Prawa konsumenta

Każdy konsument ma prawa przyznane na mocy przepisów dotyczących ochrony konsumentów, które mogą być różne w zależności od kraju. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa konsumenta wynikające z obowiązującego prawa krajowego.

Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę Bigben Connected (wpis do Rejestru Handlowego Spółek pod numerem 403 361 439) CRT 2 – 396-466 Rue de la Voyette – 59273 FRETIN – Francja


(**) Produkty Force Glass / Force Case / Force Power zakupione od sprzedawców detalicznych lub odsprzedawców, którzy usuwają lub zmieniają etykiety i/lub numery identyfikacyjne, są uważane za nieautoryzowane. Produkty Force Glass / Force Case / Force Power zakupione od odsprzedawców niezatwierdzonych są również uważane za nieautoryzowane. W odniesieniu do tych Produktów nie będzie obowiązywała żadna gwarancja, ponieważ ich autentyczność nie może zostać zweryfikowana.